Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

HardBeliever
Reposted frombluuu bluuu viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
HardBeliever
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
HardBeliever
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
HardBeliever
3248 adf9 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapannakies pannakies
HardBeliever
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viapannakies pannakies
HardBeliever
HardBeliever
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viamoth-into-flame moth-into-flame
HardBeliever
Najbardziej odczujesz brak jakiejś osoby, kiedy będziesz siedział obok niej i będziesz wiedział ,że ona nigdy nie będzie Twoja.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
HardBeliever
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viapannakies pannakies

May 05 2017

HardBeliever
6839 0c46 500
Tame the beast. artist unknown.
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera

April 27 2017

HardBeliever

April 25 2017

6118 4ca6 500

The Church of Vladimir Icon of Mother of God, Bykovo, Russia (by sensommer)

HardBeliever
HardBeliever
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies

April 19 2017

HardBeliever
1020 1cd3 500
Reposted fromzoou zoou viamoth-into-flame moth-into-flame
HardBeliever
2308 832c
Reposted frompsychoo psychoo viapannakies pannakies

April 11 2017

HardBeliever
   
Reposted fromlexi lexi viatomorrownevercomes tomorrownevercomes
HardBeliever
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl